แซมเปิ้ลพีทดอทคอม

บทความ

บทสวดมหาจักรพรรดิฉบับหลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา

28-12-2553 11:30:34น.

บทสวดมหาจักรพรรดิ ตำรับวัดสะแก อยุธยา
บทบูชาพระ
พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ  ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ  สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
กราบพระ 6 ครั้ง
พุทธัง วันทามิ (กราบ)ธัมมัง วันทามิ (กราบ)สังฆัง วันทามิ (กราบ)ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)
บทสมาทานศีล 5
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3ครั้ง)
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
อพรัมจริยา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิ ปัญจะสิกขา ปะทานิ สมาธิยามิ ( 3 ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโย ธะเย
บทอาราธนาพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ
ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ
สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ
คำบูชาหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3ครั้ง)
คำบูชาหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (3 ครั้ง)
บทขอขมาพระรัตนตรัย
โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
บทสวดมหาจักรพรรดิ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
บทแผ่เมตตา
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานะปัจจะโยโหตุ
บทอัญเชิญพระเข้าตัว
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
(อธิษฐานเอาเถิดจะเกิดผล)

หากท่านสวดได้เป็นประจำทุกวันจะดีมากสิ่งดีๆมากมายจะตามมา สำหรับผู้ที่ห้อยยันต์เกราะเพชรหรือวัตถุมงคลที่มียันต์เกราะเพชร สามารถสวดบทอิติปิโส ต่อจากบทจักรพรรดิได้เลย พุทธคุณจะทวีคูณ พระที่สวมใส่จะมีพลังพุทธคุณเพิ่มขึ้น แต่ต้องระลึกถึงหลวงปู่ดู่,หลวงพ่อปาน,หลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนนะครับ